Ivan Koblen

vedecký pracovník

Doc. Ing. Ivan Koblen, CSc. (plk.v.v.) absolvoval štúdium na VVLŠ SNP v Košiciach v odbore inžiniersko-letecké strojárstvo a internú vedeckú ašpirantúru na Katedre lietadiel a motorov  Vojenskej akadémie v Brne. Habilitoval v odbore habilitačného konania Doprava na Leteckej fakulte (LF) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Pracoval vo Výskumnom ústave čs. vojenského letectva Praha. Po rozdelení bývalej ČSFR pracoval v orgánoch vyzbrojovania a obranného výskumu MO SR v oblasti technického rozvoja letectva a PVO, politiky a plánovania vyzbrojovania, spolupráce s NATO a EDA v oblasti vyzbrojovania a obranného výskumu  a medzinárodnej spolupráce vo vyzbrojovaní.

Pôsobil ako obranný poradca – NADREP  na Misii SR pri NATO. Absolvoval  Kurz strategických štúdií vo vyzbrojovaní (SERA) na MO Francúzskej republiky/ DGA (Generálnej delegatúre pre vyzbrojovanie). Po skončení práce na MO SR pracoval ako predstaviteľ vedenia pre kvalitu v spoločnosti leteckého priemyslu a ako odborný asistent na Materiálovotechnologickej fakulte (MTF) STU. Okrem MTF prednášal na LF TUKE (kde je členom odborovej komisie študijného odboru Doprava) a Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Je autorom  a spoluautorom  3 vedeckých monografií, 1 vysokoškolskej učebnice, 2 skrípt  a viac ako 90 vedeckých a odborných článkov publikovaných vo vedeckých a odborných časopisoch a príspevkov prednesených na medzinárodných konferenciách v oblasti rozvoja leteckej techniky, obrany a bezpečnosti, vyzbrojovania, obranného výskumu, manažmentu životného cyklu systémov, manažérstva kvality a štandardizácie s viac ako 220 citáciami,  z toho viac ako 40 citácií  je registrovaných v citačných indexoch  Web od Science a v databáze SCOPUS.