Slovensko – ukrajinské fórum 🇸🇰🇺🇦 / Dni Charkova v Košiciach

Košice, 13.-14. marec 2024

Azda nie je dnes dôležitejšej a komplexnejšej témy ako sú otázky spojené s dianím u nášho suseda. Hoci vojna kruto poznačila akýkoľvek podtext diskusie o spolupráci, v súvislosti s nádejou európskej perspektívy sa otvárajú možnosti, o ktorých by ešte pred 3 rokmi málokto uvažoval.

Spolupráca medzi samosprávami v otázke obnovy a transformácie energetiky, ako aj v oblasti technologických inovácií so zameraním na letectvo a vesmír sú možno neobvyklými, ale o to zaujímavejšími témami, ktorým sa venujeme.

Slovensko – ukrajinské fórum ICE spoluorganizuje v rámci širšieho projektu spolu s Centrom spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., a Oddelením medzinárodnej spolupráce Charkovského mestského úradu.

Sme radi, že pozvanie prijali diplomati, politici, zástupcovia vlád, univerzít i podnikateľov z oboch krajín, ako aj výkonný podpredseda EK M. Šefčovič (online) a veľvyslankyňa EÚ na Ukrajine K. Mathernová.

Veríme, že podobné diskusie napomáhajú nielen lepšiemu porozumeniu, ale aj identifikovaniu potenciálu pre spoluprácu, ktorý je aj napriek vojne mimoriadne vysoký a v prípade jeho využitia pre Slovensko aj Ukrajinu bude znamenať silný rozvojový impulz.

#slovakia #ukraine #forum #europskaunia #eu #inovations

      

There is perhaps no more important and complex topic today than the issues related to the developments in our neighbourhood. Although the war has cruelly marred any subtext of the discussion on cooperation, the hope of a European perspective is opening up possibilities that few would have considered even 3 years ago.

 Cooperation between municipalities on the renewal and transformation of the energy sector, as well as on technological innovation with a focus on aviation and space, are perhaps unusual but all the more interesting topics that we are addressing.

The Slovak-Ukrainian Forum is co-organised by ICE as part of a broader project with the Centre for Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Sciences, v. v. i., and the Department of International Cooperation of the Kharkiv City Administration.

We are pleased that diplomats, politicians, government, university and business representatives from both countries accepted the invitation, as well as EC Executive Vice-President M. Šefčovič (online) and EU Ambassador to Ukraine K. Mathernova.

We believe that such discussions are conducive not only to better understanding, but also to identifying the potential for cooperation, which, despite the war, is extremely high and, if harnessed, will provide a strong development impulse for both Slovakia and Ukraine.

 #slovakia #ukraine #forum #europskaunia #eu #innovations

2. národná klastrová konferencia

Trnava, 11.-12. marec 2024

ICE sa zúčastnil na 2. národnej klastrovej konferencii, ktorá privítala takmer 40 klastrových organizácií z rôznych odvetví zo Slovenska. Prezentovali sme náš projekt „Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť“ na ktorom sme minulý rok pracovali. Projekt bol podporovaný z dotačného programu Ministerstva obrany SR s cieľom zmapovať podmienky a možnosti vzniku prvého inovačného klastra v oblasti obrany na Slovensku. Medzinárodná prax ukazuje, že vytváranie klastrov je čoraz viac využívanou formou zintenzívnenia spolupráce medzi akademickou sférou, priemyslom a štátnymi inštitúciami v rámci obranného inovačného ekosystému danej krajiny. Zástupcovia ďalších klastrových organizácií a zahraničná delegácia z Južnej Kórey sa zaujímali o nový a inovatívny prístup a projekt ICE z hľadiska posilnenia tzv. kultúry spolupráce aj v obrannom inovačnom ekosystéme na Slovensku. Poukázali sme aj na makroekonomické prínosy založenia klastra v oblasti obrany a bezpečnosti. Z dát vyplýva, že investície do obranného sektora sa oplatí realizovať aj z makroekonomického hľadiska z dôvodu multiplikácie významných prínosov pre ostatné odvetvia a prinášania financií do HPD štátu. O tom, ako aj o ďalších iných veciach sme diskutovali. Ďakujeme Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre za pozvanie.

 

ICE participated in the 2nd National Cluster Conference, which welcomed almost 40 cluster organisations from different sectors of Slovakia. We presented our project „Slovak Innovation Cluster for Defence and Security“, which we worked on the last year. The project was supported by the subsidy programme of the Ministry of Defence of the Slovak Republic to map the conditions and possibilities for the establishment of the first innovation cluster in the field of defence in Slovakia. International practice shows that clustering is an increasingly used form of intensifying cooperation between academia, industry, and government institutions within a country’s defence innovation ecosystem. Representatives of other cluster organisations and a foreign delegation from South Korea were interested in the new and innovative approach and ICE’s project in terms of strengthening the so-called culture of cooperation also in the defence innovation ecosystem in Slovakia. We also pointed out the macroeconomic benefits of establishing a cluster in the field of defence and security. The data show that investments in the defence sector are also worthwhile from a macroeconomic point of view due to the multiplication of significant benefits for other sectors and bringing finance to the GDP of the state. We have discussed this as well as other things. We thank the Slovak Innovation and Energy Agency for the invitation.

Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť

2.2.2023 – 30.11.2023

 

 

Medzinárodná spolupráca je predpokladom technologického rozvoja a poskytuje externé know-how, ktoré možno využiť na posilnenie a zlepšenie inovačnej kapacity krajiny. ICE uznáva pridanú hodnotu takéhoto prístupu založeného na spolupráci. V rámci svojho projektu “Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť”, ktorého cieľom je zmapovať a posúdiť najvhodnejšiu stratégiu pre vytvorenie obranného klastra na Slovensku, sa zástupcovia ICE stretli so zástupcami krajín a organizácií, ktorých geografická blízkosť, charakteristika a štrukturálne usporiadanie sú podobné Slovensku a ktorých excelentnosť v oblasti zakladania a riadenia klastrov je nespochybniteľná. Osobitná pozornosť bola venovaná 3 krajinám vrátane Estónska, Českej republiky a Maďarska. Estónsko je jedným z popredných inovátorov v oblasti obrany vrátane technológií dvojakého použitia. Zástupcovia ICE sa stretli so zástupcami estónskeho obranného klastra, mimovládnej organizácie, ktorá pomáha zvyšovať inovačný potenciál moderného obranného priemyslu, ako aj hospodárstva ako celku.

Projekt „Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť“ na preskúmanie možností založenia a prevádzkovania je podporený MO SR.

ČÍTAJ VIAC:

https://iceoz.sk/slovensky-inovacny-klaster-pre-obranu-a-bezpecnost/ 

https://iceoz.sk/odborne-sympozium-slovensky-inovacny-klaster-pre-obranu-a-bezpecnost/

Manažment životného cyklu vojenskej techniky

1.7.2023 – 31.12.2023

 

 

“Obstarávanie vojenskej techniky predstavuje nielen potenciálne vylepšenie obranných spôsobilostí, ale poväčšine tiež významnú záťaž na rozpočet ministerstva obrany a verejné financie ako celok. Pri posudzovaní ceny sa verejnosť obvykle stretne len s tzv. obstarávacou cenou techniky, ktorá často nezohľadňuje celkový životný cyklus zahrňujúci servis, logistiku, výcvik, ale aj náklady na samotné vyraďovanie techniky z užívania ozbrojených síl. Takýto komplexný pohľad potom ukazuje oveľa realistickejší pohľad na požiadavky z verejných zdrojov. Je preto nevyhnutnosťou, aby sa komplexný proces posudzovania a obstarania novej vojenskej techniky riešil cez optiku sledovania všetkých nákladhttps://iceoz.skov, ktoré nám môžu poskytnúť oveľa správnejšie/presnejšie vnímanie celkových potrebných nákladov.

Projekt „Manažment životného cyklu vojenskej techniky“ sa uskutočnilo vďaka podpore Ministerstva obrany SR a spoločnosti Rheinmetall MAN. “

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/manazment-zivotneho-cyklu-vojenskej-techniky/

Odborné sympózium – Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť

Bratislava, 14.11.2023

Inštitút pre centrálnu Európu, o.z., zorganizoval odborné sympózium, na ktorom informoval o zámeroch, cieľoch a priebehu výskumného projektu “Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť”. Projekt bol podporený Ministerstvom obrany a cieľom je poskytnúť komplexnú analýzu vrátane praktických odporúčaní vo forme pracovného manuálu pre vytvorenie prvého špecializovaného sektorového klastra pre obranu a bezpečnosť na Slovensku. Privítali sme zástupcov viacerých ministerstiev, štátnych organizácií, ale aj akademickej sféry a priemyselných subjektov, ktorí boli výbornými hodnotiteľmi zámeru vytvorenia špecializovaného klastra na Slovensku.

Manuál, ktorý zasadzuje potrebu vzniku klastra pre obranu a bezpečnosť do slovenských reálií, v kontexte potreby medzinárodnej spolupráce v rámci EÚ a NATO, obsahuje aj najlepšie skúsenosti z praxe vybraných krajín, prínos takéhoto klastra pre hospodárstvo, zdôvodnenie dôležitosti podpory inovácií aj v oblasti obrany a bezpečnosti, praktické návrhy na realizáciu sektorového klastra na Slovensku ako aj zmapovanie potenciálnych partnerov v rámci Slovenska. Prax ukazuje, že podpora vhodnej infraštruktúry na podporu inovácií, prepojenie (aj už) existujúcich kapacít a zapojenie sa do medzinárodných projektov je nevyhnutnosťou, ale aj možnosťou vhodného využitia už existujúcich výskumných a výrobných kapacít a najvhodnejšou formou verejných investícií, ktoré môžu znásobiť ich prínos. Predpokladom úspešného a efektívneho fungovania inovačného klastra je však primerané zastúpenie a aktívna účasť vybraných výskumných organizácií, priemyselných subjektov a štátnych inštitúcií.

       

       

 

Institute for Central Europe, c.a., organized an expert symposium to inform about the aims, objectives, and progress of the research project “Slovak Innovation Cluster for Defence and Security”. The project was supported by the Ministry of Defence of SR and aims to provide a comprehensive analysis including practical recommendations in the form of a working manual for the creation of the first specialised sectoral cluster for defence and security in Slovakia. We welcomed representatives of several ministries, state organisations, as well as academia and industry, who were excellent evaluators of the intention to create a specialised cluster in Slovakia.

The manual, which places the need for a cluster for defence and security in the Slovak realities, in the context of the need for international cooperation within the EU and NATO, also contains best practices from selected countries, the benefits of such a cluster for the economy, the rationale for the importance of promoting innovation in the field of defence and security, practical suggestions for the implementation of a sectoral cluster in Slovakia, as well as mapping of potential partners within Slovakia. Practice shows that the promotion of appropriate infrastructure to support innovation, the linking of (also already) existing capacities, and involvement in international projects is a necessity, but also a possibility of the appropriate use of already existing research and production capacities and the most appropriate form of public investment that can multiply their benefits. However, a prerequisite for the successful and efficient functioning of an innovation cluster is the adequate representation and active participation of selected research organisations, industrial entities, and public institutions.

Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť

Estónsko, 6.10.2023 / Maďarsko, 12.10.2023/ Česká republika, 9.11.2023

Medzinárodná spolupráca je predpokladom technologického rozvoja a poskytuje externé know-how, ktoré možno využiť na posilnenie a zlepšenie inovačnej kapacity krajiny. ICE uznáva pridanú hodnotu takéhoto prístupu založeného na spolupráci. V rámci svojho projektu “Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť”, ktorého cieľom je zmapovať a posúdiť najvhodnejšiu stratégiu pre vytvorenie obranného klastra na Slovensku, sa zástupcovia ICE stretli so zástupcami krajín a organizácií, ktorých geografická blízkosť, charakteristika a štrukturálne usporiadanie sú podobné Slovensku a ktorých excelentnosť v oblasti zakladania a riadenia klastrov je nespochybniteľná. Osobitná pozornosť bola venovaná 3 krajinám vrátane Estónska, Českej republiky a Maďarska. Estónsko je jedným z popredných inovátorov v oblasti obrany vrátane technológií dvojakého použitia. Zástupcovia ICE sa stretli so zástupcami estónskeho obranného klastra, mimovládnej organizácie, ktorá pomáha zvyšovať inovačný potenciál moderného obranného priemyslu, ako aj hospodárstva ako celku.

V Maďarsku zástupcovia MO HU informovali zástupcov ICE o prístupe Maďarska k obrane a inováciám. Pokiaľ ide o Českú republiku, zástupcovia ICE sa stretli so zástupcami AOBP, ktorí vysvetlili štruktúru spolupráce medzi českou vládou a AOBP, ako aj úlohu organizácie v obrannom inovačnom ekosystéme v Česku. Okrem 3 cieľových krajín venovala ICE osobitnú pozornosť aj Dánsku ako jednému z priekopníkov v uznávaní dôležitosti podpory inovácií a špičkovým lídrom v tejto oblasti. Pokiaľ ide o Dánsko, zástupcovia ICE sa zúčastnili na webinári s Klausom Bolvingom, riaditeľom pre rozvoj podnikania a bývalým generálnym riaditeľom dánskeho obranného klastra CenSec (Center for Defence, Space & Security). Všetky návštevy a webinár s dánskym zástupcom Klausom Bolvingom poskytli prehľad o rôznych stratégiách uplatňovaných pri zakladaní a riadení obranných klastrov, ako aj pri podpore inovácií. Tieto informácie využijeme a zapracujeme do našej analýzy a odporúčaní pre Ministerstvo obrany SR.

Projekt „Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť“ na preskúmanie možností založenia a prevádzkovania je podporený MO SR.

     

International cooperation is a prerequisite for technological development and provides external know-how that can be used to strengthen and improve a country’s innovation capacity. ICE recognises the added value of such a collaborative approach. As part of its project “Slovak Innovation Cluster for Defence and Security”, which aims to map and assess the most appropriate strategy for the creation of a defence cluster in Slovakia, ICE representatives met with representatives of countries and organisations whose geographical proximity, characteristics and structural set-up are similar to Slovakia and whose excellence in the field of cluster establishment and management is unquestionable. Special attention was paid to 3 countries including Estonia, the Czech Republic, and Hungary. Estonia is one of the leading innovators in the field of defence, including dual-use technologies. ICE representatives met with representatives of the Estonian Defence Cluster, a non-governmental organisation that helps to increase the innovative potential of the modern defence industry, as well as the economy as a whole.

In Hungary, representatives of the Ministry of Defence briefed ICE representatives on Hungary’s approach to defence and innovation. When it comes to the Czech Republic, ICE representatives met with the representatives of the DSIA who explained the structure of cooperation between the Czech government and DSIA as well as the organisation’s role in the defence innovation ecosystem in Czechia. Besides the 3 target countries, ICE also devoted special attention to Denmark as one of the pioneers in the acknowledgement of the importance of the support of innovation and the top leaders in this field. When it comes to Denmark, ICE representatives attended a webinar with Klaus Bolving, Business Development Director, and former CEO of the Danish defence cluster, CenSec (Center for Defence, Space & Security). All the visits and the webinar with the Danish representative, Klaus Bolving, provided an overview of the different strategies applied in establishing and managing defence clusters as well as fostering innovation. We will use this information and incorporate it into our analysis and recommendations to the Slovak Ministry of Defence.

The project “Slovak Innovation Cluster for Defence and Security” to explore the possibilities of establishing and operating it is supported by the MoD of the Slovak Republic.

Manažment životného cyklu vojenskej techniky

Bratislava, 27.9.2023

“Obstarávanie vojenskej techniky predstavuje nielen potenciálne vylepšenie obranných spôsobilostí, ale poväčšine tiež významnú záťaž na rozpočet ministerstva obrany a verejné financie ako celok. Pri posudzovaní ceny sa verejnosť obvykle stretne len s tzv. obstarávacou cenou techniky, ktorá často nezohľadňuje celkový životný cyklus zahrňujúci servis, logistiku, výcvik, ale aj náklady na samotné vyraďovanie techniky z užívania ozbrojených síl. Takýto komplexný pohľad potom ukazuje oveľa realistickejší pohľad na požiadavky z verejných zdrojov. Je preto nevyhnutnosťou, aby sa komplexný proces posudzovania a obstarania novej vojenskej techniky riešil cez optiku sledovania všetkých nákladov, ktoré nám môžu poskytnúť oveľa správnejšie/presnejšie vnímanie celkových potrebných nákladov.
Existuje viacero moderných prístupov, ktoré môžu pomôcť znížiť a zefektívniť procesy v rámci životného cyklu vojenskej techniky. Institute for Central Europe (ICE) preto pripravil odborné sympózium, ktoré okrem upozornenia na tento zanedbávaný, ale pritom kriticky dôležitý aspekt modernizácie ozbrojených síl, prediskutuje aj iné možnosti znižovania nákladovosti i zefektívnenia procesov v rámci celkového životného cyklu vojenskej (najmä pozemnej) techniky a to včítane medzinárodnej spolupráce. Práve medzinárodná spolupráca by mohla byť jedným zo zásadných riešení pri znížení celkových nákladov počas celého životného cyklu vojenskej techniky. Podujatia sa preto zúčastnia najvyšší predstavitelia Ministerstva obrany SR na čele s p. štátnym tajomníkom a náčelníkom Generálneho štábu OS SR, vojenský pridelenec Spolkovej republiky Nemecko, ale aj delegácia českého ministerstva obrany a zástupcovia štátnych priemyselných podnikov, ako aj súkromných spoločností. Podujatie pod názvom „Manažment životného cyklu vojenskej techniky: Skúsenosti, očakávania a možnosti spolupráce“ sa uskutočnilo vďaka podpore Ministerstva obrany SR a spoločnosti Rheinmetall MAN. “

    

 

Konferencia – Európska azylová politika po Ukrajine

Bratislava, 12.-13.7.2023

Dňa 13. júla sa konala konferencia Európska azylová politika po Ukrajine, ktorú usporiadal Inštitút pre centrálnu Európu v spolupráci s Univerzitou v Liége a Univerzitou Paris Cité v rámci projektu ACRONYM. Cieľom konferencie bolo priniesť nové pohľady na tému migrácie v kontexte prebiehajúcej vojny na Ukrajine a vojnou vyvolanej utečeneckej krízy.

Na štyroch panelových diskusiách sa zúčastnili poslanci NR SR, zástupcovia MZV a EZ SR, odborníci na migračnú politiku, zástupcovia mimovládnych organizácií, akademici a odborníci v oblasti migrácie, ktorí si vymenili názory na túto tému a poukázali na medzery a nedostatky, ktoré bránia prijatiu účinných rozhodnutí v oblasti migrácie. Konferencia poukázala aj na problém zneužívania témy migrácie politikmi a zdôraznila potrebu odpolitizovania tejto oblasti a reflektovania na migráciu cez prizmu racionality podloženej faktami.

Na konferencii bol tiež spustený Central European Migration Research Hub ako virtuálna platforma, ktorá bude združovať a prepájať akademikov a odborníkov z oblasti migrácie z regiónu strednej Európy i mimo neho. Platforma má zároveň slúžiť ako miesto na zdieľanie odborných publikácií, projektov v oblasti migrácie a azylu, príležitostí na spoluprácu, ako aj rôznych podujatí a konferencií  týkajúcich sa migrácie, s cieľom uľahčiť vytváranie sietí a zoskupení ľudí v regióne strednej a východnej Európy v tejto tematike. V druhej časti konferencie akademici prezentovali svoje vedecké štúdie, v ktorých poukázali na význam sociálno-zdravotnej perspektívy pri realizácii efektívnej azylovej politiky, problematiku diskriminácie voči utečencom, ktorí sú príslušníkmi menšín, a predstavili projekty realizované slovenskými univerzitami v súvislosti s migráciou.

     

    

Ekonomický denník

Praha, 2023

“Predseda Správnej rady ICE Martin Fedor sa zúčastnil na sympóziu Hospodárskeho denníka zameranom na technológie a obrannú stratégiu Českej republiky. Sympózium otvorila ministerka obrany Českej republiky Jana Černochová, ktorá zdôraznila potrebu prijatia a podpory prístupu trojitej inovačnej špirály – prepojenia štátu, súkromného sektora a akademickej obce – s cieľom získať obranné spôsobilosti a technológie potrebné na udržanie technologického náskoku voči našim rivalom. Martin Fedor zdôraznil potrebu investícií do výskumu, vývoja a technológií v rámci obranného sektora, pretože je to nevyhnutný predpoklad nielen na zachovanie technologického pokroku, ale aj podmienkou budúceho ekonomického rastu. Okrem toho poukázal na potrebu nájsť nové finančné a politické nástroje v rámci EÚ na podporu stanovených ambícií.”

     

 

ACRONYM – Advancing Cooperation on Asylum and Migration

1.1.2023 – 31.12.2025


Projekt financovaný v rámci schémy Horizont Európa je zameraný na posilnenie spolupráce medzi ICE, Univerzitou v Liège, a Univerzitou v Paríži v téme migrácie a azylu. Projekt reflektuje na hlboké názorové rozdiely, ktoré nastali v dôsledku migračnej krízy v rokoch 2015-16 medzi štátmi EÚ. Cieľom projektu je podnietiť komunikáciu a spoluprácu nielen na politickej úrovni, ale aj medzi akademickou obcou a výskumnými inštitúciami, s cieľom hľadať spoločné odpovede na otázky ohľadne budúcnosti migračných a azylových politík EÚ.

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/acronym/